Blog dịch thuật

inactive stock

‘inactive stock ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : hàng trữ ứ đọng; hàng tồn kho lâu ngày; cổ phiếu không hoạt động (ít được mua bán)