Blog dịch thuật

inalienability clause

‘inalienability clause ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : điều khoản không thể chuyển nhượng