Blog dịch thuật

incalculable

‘incalculable’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : không thể tính; không thể đếm; vô số