Blog dịch thuật

incapacitation allowance

‘incapacitation allowance ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : trợ cấp mất sức lao động