Blog dịch thuật

incapacitation for work

‘incapacitation for work ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : sự mất năng lực làm việc