Blog dịch thuật

incentive discount

‘incentive discount ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : sự bớt giá khuyến khích; giảm giá khuyến khích; chiết khâu khuyến khích