Blog dịch thuật

incentive export system

‘incentive export system ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : chế độ khuyến khích xuất khẩu