Blog dịch thuật

incentive scheme

‘incentive scheme ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : phương án khuyến khích (gia tăng năng suất); kế hoạch trả lương khuyến khích