Blog dịch thuật

incestuous share dealing

‘incestuous share dealing ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : sự mua bán cổ phần trong những công ty cùng nhổm