Blog dịch thuật

inchmaree clause

‘inchmaree clause ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : điều khoản Inchmaree; điều khoản sơ suất