Blog dịch thuật

incipient written evidence

‘incipient written evidence ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : bút chứng sơ khởi