Blog dịch thuật

include a sum in an invoice (to…)

‘include a sum in an invoice (to…) ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : gộp thêm một khoản tiền vào hóa đơn