Blog dịch thuật

including carriage

‘including carriage ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : gồm cả tiền cước; gồm cả cước vận chuyển