Blog dịch thuật

including particular average

‘including particular average ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : (bồi thường) gồm cả tổn thất riêng