Blog dịch thuật

including the risks of war, strikes, riots and civil commotion

‘including the risks of war, strikes, riots and civil commotion ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : gồm cả các rủi ro về chiến tranh, bãi công, bạo động và dân biêh