Blog dịch thuật

including the service charge

‘including the service charge ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : gồm cả phí phục vụ