Blog dịch thuật

inclusive building contract

‘inclusive building contract ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : hợp đồng xây dựng bao khoán; hợp đồng thầu xây dựng