Blog dịch thuật

inclusive price

‘inclusive price’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : giá tính gộp; giá bao gồm hết các khoản chi phí