Blog dịch thuật

income adjustment

‘income adjustment ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : (sự) điều chỉnh theo thu nhập