Blog dịch thuật

income and expenses summary accounts

‘income and expenses summary accounts’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : tài khoản tổng hợp ỉỗ lãi