Blog dịch thuật

income benefit insurance policy

‘income benefit insurance policy’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : đơn bảo hiểm hưởng thu nhập