Blog dịch thuật

income-consumption curve

‘income-consumption curve ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : khúc tuyến tiêu phí-thu nhập