Blog dịch thuật

income elasticity of demand

‘income elasticity of demand ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : độ co giản của mức cầu theo thu nhập