Blog dịch thuật

Income from completed contracts

‘Income from completed contracts’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : thu nhập từ những hợp đồng đã hoàn thành