Blog dịch thuật

income from forfeited deposits

‘income from forfeited deposits ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : thu nhập từ tiền ký quỹ bị tịch thu