Blog dịch thuật

income from immovable property

‘income from immovable property ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : thu nhập từ bất dộng sản