Blog dịch thuật

income from recoveries of bad debts

‘income from recoveries of bad debts ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : thu nhập từ các khoản thu hồi nợ khó đòi