Blog dịch thuật

income from sale of assets

‘income from sale of assets ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : thu nhập từ việc bán tài sản