Blog dịch thuật

income mortgage bonds

‘income mortgage bonds ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : trái khoán thế chấp thu nhập