Blog dịch thuật

income statement (profit and loss statement)

‘income statement (profit and loss statement) ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : báo cáo thu nhập