Blog dịch thuật

income tax allocation

‘income tax allocation ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : sự phân chia, sự tính riêng từng khoản thuế thu nhập