Blog dịch thuật

income tax schedules

‘income tax schedules ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : bảng thuê thu nhập; các bậc thuế thu nhập