Blog dịch thuật

incoming correspondence

‘incoming correspondence ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : thư và điện báo nhận được