Blog dịch thuật

incoming mail

‘incoming mail ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : bưu kiện nhận được; thư tín nhận được; thư đến