Blog dịch thuật

incoming partner

‘incoming partner ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : người chung vốn mới (tham gia)