Blog dịch thuật

incoming

‘incoming’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : (máy bay…) đến; (người thuê nhà, chù tịch…) mới; mới vào (ở, nhậm chức…); (gọi điện thoại…) từ ngoài; đến