Blog dịch thuật

interest and amortization charges

‘interest and amortization charges’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : phí trả vốn và lãi