Blog dịch thuật

interest in arrears

‘interest in arrears ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : lãi tiền còn thiếu; lãi phải trả vì quá hạn