Blog dịch thuật

interest on government bonds

‘interest on government bonds ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : lãi cồng trái