Blog dịch thuật

interest on loans from other banks

‘interest on loans from other banks’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : lãi vay từ các ngân hàng (đồng nghiệp) khác