Blog dịch thuật

interest on syndicated Eurocurrency credits

‘interest on syndicated Eurocurrency credits ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : lãi cho vay tín dụng của xanh-đi-ca tiền tệ châu Âu