Blog dịch thuật

Interest on tax unpaid or post- poned

‘Interest on tax unpaid or post- poned ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : lãi thuế giao thiếu hoặc nộp trễ