Blog dịch thuật

interest parity condition

‘interest parity condition ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : điều kiện ngang giá tiền lãi