Blog dịch thuật

interest payable reserve

‘interest payable reserve ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : dự trữ lãi phải trả