Blog dịch thuật

interest payment

‘interest payment ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : tiền lãi phải thanh toán