Blog dịch thuật

interest to maturity

‘interest to maturity ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : lãi trả đều trước khi mãn hạn; lãi đến lúc đáo hạn trả nợ