Blog dịch thuật

interest warrant

‘interest warrant ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : phiếu trả lãi; giấy báo trả lãi; chứng từ trả lãi