Blog dịch thuật

interested parties (the…)

‘interested parties (the…) ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : người đương sự; các bên dương sự