Blog dịch thuật

intergovernmental revenue

‘intergovernmental revenue’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : thu nhập giữa chính phủ