Blog dịch thuật

intergovernmental trade agreement

‘intergovernmental trade agreement’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : hiệp định mậu dịch liên chính phủ